MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Anti-mobbestrategi

Link til printervenlig version

Skolens vision:
Vi vil være en skole præget af trivsel, læring og glæde.
Vi vil være en skole, hvor ALLE griber ind og tager ansvar for andre.
Vi griber ind overfor uhensigtsmæssig adfærd, når vi møder den.

Skolens værdier:

 • Vi vil have ambitioner.
 • Vi vil have gensidig respekt.
 • Vi vil være en god multikulturel skole.
 • Vi vil være en skole, hvor trivsel, tryghed og glæde er højt prioriteret.

 

Formål med denne anti-mobbestrategi:

Vi vil fremme trivsel og læring på Ejerslykkeskolen. Det skal sikre, at vi lever op til vores værdigrundlag om at værdsætte mangfoldighed, forebygge mobning og fremme trivsel. Vi vil sikre os, at vi er opmærksomme på mobning, og når vi opdager mobning, har vi kendte og fælles veje til at gribe ind og stoppe det.

Begreber:

Trivsel:
På Ejerslykkeskolen værdsætter vi mangfoldighed af børn, forældre, medarbejdere og kulturer. Vores dagligdag bygger på fællesskaber, anerkendelse og gensidig respekt. Så trivsel på Ejerslykkeskolen betyder at være accepteret og værdsat på trods af forskellighed og at alle er en del af fællesskabet.

Mobning:
Mobning er, når en person systematisk, over en periode eller gentagne gange bliver udsat for negative handlinger fra en person eller gruppe.

Konflikt:
En konflikt er en uoverensstemmelse mellem personer. Den indebærer spændinger, men er ikke personligt krænkende.


Forebyggelse:

Personalet:
Først og fremmest bestræber alle medarbejdere på Ejerslykkeskolen sig på at være gode rollemodeller i dagligdagen i omgangen med alle. Vi handler på viden og fornemmelser om manglende trivsel. Vi italesætter problematikken i fællesskabet og holder hinanden fast på aftaler. Det er altid de voksne – ledere, lærere, pædagoger og forældre – der har ansvaret for, at der er et godt socialt miljø i klassen. På alle forældremøder er klassens trivsel et punkt på dagsordenen. Det enkelte lærerteam orienterer hvert år skolens ledelse om klassens trivsel.

Elever:
Vi bestræber os på at holde elever fast på indgåede aftaler og at skabe samhørighed i klasserne, så alle føler sig som en betydningsfuld del af klassefællesskabet. Gennem regelstyret og friere leg, udvikler vi sociale kompetencer og forståelse for de fælles værdier.

Forældrene:
Forældrene skal være aktive medspillere, ved at kommunikere konstruktivt med skolen og andre forældre. De skal bakke positivt op om klassens sociale liv, både i hverdagene og ved sociale arrangementer, fødselsdage, klassefester m.m.

Hvordan sikrer vi gode relationer:

Elever og personale imellem:
Elever skal opfatte lærere, som personer, der tager personligt ansvar for den sociale trivsel hos det enkelte barn. Som håndterer eventuel mobning og som følger op på elevernes trivsel i dagligdagen. Vi arbejder aktivt på at fremme en social integrationskultur i skolen, hvor forskelligheden hos børn, som udgangspunkt, opfattes som et potentiale og en ressource. Relationerne er naturligt præget af sproget, hvorfor alle, ledelse, lærere, pædagoger, forældre og elever skal tale respektfuldt og ordentligt til hinanden. 

Eleverne imellem:
De voksne omkring børnene, både i skole, i hjemmet og i andre arenaer, giver børnene redskaber til at sige til og fra og til at håndtere konflikter. Vi mener, at venner er vigtige, for at man kan trives. Derfor vil vi understøtte elevernes venskaber og dyrke fællesskabet. Vi vil lære eleverne, at de kan noget og at de både er noget i sig selv og i fællesskab med andre.

Hvordan sikrer vi løbende, at vi opdager mobning:

Det er skolens personale, som skal være opmærksomme på elevers manglende trivsel. Når trivsel og fælles regler jævnligt og hen over året er på dagsordenen i klasserne, får eleverne tillid til, at de voksne omkring dem er troværdige – og aktivt interesserede i at sikre et godt og trygt miljø for alle.

Ved mistanke om mobning:

 • Der arbejdes med en handleplan for klassen, hvor forbedringer af trivslen er på dagsordenen.
 • Der opstilles, sammen med eleverne, regler for god adfærd og trivsel defineres.
 • Eleverne har tillid til, at den voksne er fortrolig og at alt kan italesættes.
 • Arbejdet er en teamindsats, således at alle, både pædagoger, lærere og andre omkring klassen, tager ansvar for observationer og løsninger. I særlig vanskelige tilfælde deltager ledelsen i møder med klasseteam og evt. forældre.
 • Involverede forældre inddrages.
 • Alle voksne i skolen skal arbejde på, at relationer mellem børn og voksne er positiv og præget af tillid og tryghed.
 • Således bliver der mulighed for at aflæse og forstå den enkelte elev, også når problemer ikke italesættes af barnet.

Hvad gør vi helt konkret, hvis vi konstaterer mobning:

Oversigt over handleplan:

 1. Afklaring af situationen/omfanget og involverede parter. Orientering af ledelsen. 
 2. Beskyttelse af mobbeoffer/ofre. (Ansvar: Ledelse og team.)
 3. Involvering af forældre til både mobbere og offer/ofre. (Ansvar: Ledelse og team)
 4. Fastholdelse af, at konflikten først er tilendebragt, når alle oplever trivsel – og alle anerkender, at de ikke længere er del i en konflikt. (Ansvar: Fælles for alle, ledelse, team, forældre og eleverne selv)

 

Muligheder for handling:
Idet vi anerkender, at alle konflikter er unikke, kan vi ikke angive detaljerede løsninger på alle arter af mobning. Vi må henvise til ovenstående, som er grundlaget. Her henviser vi alene til muligheder.

 • Samtale med barnet/den unge. Afklare problemet, omfang, varighed, baggrund m.m.
 • Lytter undersøgende og nysgerrigt til den involverede gruppe, også her gælder det omfang, varighed, baggrund, forskellige opfattelser m.m.
 • Inddragelse af klasser, her skal voksne i processen være ærlige og åbne, så eleverne oplever, at de voksne reelt er interesserede og med på at finde løsninger.
 • Inddragelse af forældre. Vi (team og ledelse) skal gøre det helt klart, hvad skolens holdning er, og vi skal reelt ønske forældrenes aktive medvirken til løsning.
 • I medarbejdergruppen skal alle være opmærksomme og handlende, teamet om involverede elever kan inddrage AKT.

 

Overholdelse og forankring:
Vi (skolens medarbejdere og ledelse) skal sikre ejerskab, ved at anti-mobbestrategien præsenteres og diskuteres på fælles møder. Der må være god tid til debat og spørgsmål, således at alle synspunkter kommer frem og spørgsmål kan stilles, debatteres og besvares. Alle forældre præsenteres for planen, også her med mulighed for debat og spørgsmål. Planen skal være lettilgængelig og tydelig på relevante platforme. Skulle det ske, at enkelte eller flere parter ikke lever op til planens ord og intentioner, inddrages ledelsen.
 

Dokumenter

Anti-mobbestrategi.pdf

Shape Created with Sketch.